ضوابط کارآمدی فعل معصوم در استنباط آموزه‌های دینیمجموع: ۰

بازدید: ۵۰۷۰

مقاله

ضوابط کارآمدی فعل معصوم در استنباط آموزه‌های دینی

ارسال شده در: 29 آذر 1396 - 10:41 توسط مهدی مردانی

اصطلاح: منتشره
نویسنده
مهدی مردانی(گلستانی)؛ علی راد
نشریه
مجله علمی-پژوهشی کاوشی نو در فقه
سال نشر
1396
تعداد صفحات
28
لینک دانلود
دانلود

چکیده مقاله فعل معصوم همچون گفتار ایشان یکی از اجزای سنت است و منبع مهمی برای استنباط آموزه‌های دینی به‌شمار می‌رود. بااین‌همه، این مؤلفۀ حدیثی، به‌دلیل ناشناخته ماندنِ ابعاد کارآمدی‌اش، آن‌چنان‌که‌باید، مورد توجه قرار نگرفته است. مقالۀ پیشِ‌رو کوشیده است با روش تحلیلی ـ اکتشافی، ضوابط مؤثر بر استنباط از فعل معصوم را کشف و تبیین کند و درنتیجه، زمینۀ گسترش استنباط از فعل معصوم را فراهم آورد. دستاوردهای این پژوهش نشان می‌دهد ضوابط کارآمدی فعل معصوم در دو قسمِ ضوابط «احراز» فعل معصوم، و ضوابط «استنباط» از فعل معصوم مطرح‌شدنی‌اند. این ضوابط می‌تواند معیار اعتبارسنجی آموزه‌های برگرفته از فعل معصوم به‌شمار آید.

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها